Winkelwagen

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden CMDIEREN.nl d.d. 01 augustus 2010

CMDIEREN.nl is onderdeel van CMDIEREN,
dit is gevestigd op Deldenlaan 11 9627PL te Hellum. 
Met nadruk vermelden wij erbij dat dit geen afhaal adres is.
KvKnr:50546236      
BTWnr: NL192928211B01

Contact
Via email: info@cmdieren.nl
 
Van maandag tot en met vrijdag van 19.00 - 20.00 uur lezen wij onze e-mails en reageren via opmerkingsveld als u zo gewenst gebelt wil worden laat uw telefoon nummer achter.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. CMDIEREN: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
b. Consument: wederpartij van CMDIEREN die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
c. Afnemer: wederpartij van CMDIEREN handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen CMDIEREN en consument/afnemer. 
e.  Verzendkosten: Kosten van verzenden in opdracht van CMDIEREN uitgevoerd.  

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.CMDIEREN.nl (verder te noemen CMDIEREN) en op alle met wederverkoper van producten van CMDIEREN gesloten overeenkomst.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument / afnemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van de bestelling via de internetsite van CMDIEREN. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat CMDIEREN de bestelling in behandeling heeft genomen.
3.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor consument / afnemer. CMDIEREN heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
3.3 Na het in behandeling nemen van de geplaatste bestelling wordt z.s.m. een factuur naar consument / afnemer gemaild. 
3.4 CMDIEREN is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde redenen heeft te vrezen dat de consument / afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een concrete en recente negatieve ervaring van de CMDIEREN met consument / afnemer.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen in de webwinkel zijn inclusief B.T.W.   
4.2 De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
4.3 De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.
4.4 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is CMDIEREN bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
4.5 CMDIEREN is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling kan geschieden op de volgende manieren:
a. Vooruitbetaling: consument / afnemer kan het totaalbedrag overmaken op gironummer ter attentie van CMDIEREN te Hellum onder vermelding van bestelnummer. Wanneer het totaalbedrag op de rekening CMDIEREN is bijgeschreven, wordt de bestelling direct in behandeling genomen en ontvangt u doorgaans binnen 10 werkdagen uw bestelling aan huis.
b. Betaling via iDeal. Via deze betaalmogelijkheid is bijschrijving voor CMDIEREN direct zichtbaar en wordt de bestelling direct in behandeling genomen en ontvangt u doorgaans binnen 5 werkdagen uw bestelling aan huis.
 
Artikel 6 Levering
6.1 Levering door CMDIEREN door te verzenden via PostNL.
Verzenden naar postbusnummer is niet mogelijk.
6.2 De verzendkosten bedragen per bestelling met een bestelbedrag tot 30,00 euro  4,95 euro incl.btw.
Er worden geen verzendkosten berekend  per bestelling met een bestelbedrag vanaf 30,00 euro.
6.3 De in de webshop genoemde prijzen zijn allen vermeld in Euro en inclusief BTW. De vermelde verzendkosten zijn gebaseerd op leveringen binnen Nederland. Voor Informatie over Verzendkosten voor EU-landen en overig landen kunt u contact opnemen met CMDIEREN.  
6.4. CMDIEREN verzoekt al de producten vermeld op CMDIEREN.NL vanuit voorraad te kunnen leveren. Indien een besteld artikel onverhoopt niet direct uit voorraad leverbaar is, informeren wij u over de te verwachten levertermijn. 
6.5. Verzendingen geschieden voor rekening en risico van consument /afnemer. CMDIEREN regelt de wijze van verzending.
6.6. CMDIEREN levert de bestelling zoals op de internetpagina CMDIEREN.NL is vermeld.
6.7. Verzending vindt in de regel plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling. Indien één of meerdere artikelen niet op voorraad zijn, kan het gebeuren dat deze levertijd enkele dagen overschreden wordt.
6.8. Overschrijding van enige leveringstermijnen geeft consument/ afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.9. De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders is overeengekomen. Indien deze levertijd niet kan worden gehanteerd door welke omstandigheden dan ook zal CMDIEREN de consument / afnemer hiervan op de hoogte stellen. Beide partijen zijn dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
6.10 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, kan CMDIEREN (indien consument / afnemer dit wenst) een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.
6.11 Indien een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd kan de consument / afnemer dit binnen 14 dagen aan CMDIEREN melden, en wordt de aflevering eventueel op de kosten van CMDIEREN aangevuld of opnieuw verricht.

Artikel 7 Annuleren en retourneren

7.1 Is de bestelling nog niet verzonden kan de consument kosteloos annuleren door een email te sturen naar info@cmdieren.nl met daarin het ordernummer ,naam van de consument en bankgegevens van de consument. CMDIEREN stort dan uw volledige betaling retour binnen 2 werkdagen.Is uw bestelling al verzonden gelden de voorwaarden van het retourneren vermeld in artikel 8 retourrecht.
7.2 Als u een product gekocht hebt waarmee u niet tevreden bent, kan het worden geretourneerd. Dit kan binnen 14 dagen na ontvangst. Neem eerst contact met ons op en meld de reden waarom u het product wilt retourneren. Na ontvangst van het product beoordelen we of aan de onderstaande voorwaarden voldaan is. Als dat het geval is, wordt het aankoopbedrag op de gewenste bankrekening teruggestort. De verzendkosten worden niet vergoed.

Artikel 8 Retourrecht:

8.1 Consument / afnemer heeft het recht binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de levering te retourneren. Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd door CMDIEREN, deze worden geweigerd of de kosten worden bij de consument /afnemer in rekening gebracht. Ook pakketten onder rembours worden zonder voorgaand overleg geweigerd.
Indien het om een foutief geleverd product gaat, worden de gemaakte verzendkosten door de CMDIEREN vergoed. Wij hanteren hiervoor de tariefwijzer volgens DPD.
8.2 Consument / afnemer dient ten allen tijde contact op te nemen met CMDIEREN indien deze één of meerdere artikelen wil retourneren. 
8.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct in originele verpakking zijn geretourneerd, betaalt CMDIEREN de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.  
8.4 Wanneer de door CMDIEREN afgeleverde artikelen niet binnen de ‘zichttermijn’ van artikel 9.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
8.6 Retourzending van artikelen is voor eigen risico van consument / afnemer. CMDIEREN adviseert consument / afnemer dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

Artikel 9 Garantie

9.1 CMDIEREN garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan CMDIEREN consument / afnemer vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en de oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. 
9.2 De verzendkosten voor het sturen van een nieuw of gerepareerd artikel worden alleen vergoed door CMDIEREN indien het defect valt onder garantie. Let op: CMDIEREN is niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kan consument/ afnemer de producten met verhoogd aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.
9.3 Garantie- aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij CMDIEREN worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
9.4 CMDIEREN zal het artikel repareren, vervangen of vergoeden indien er aan de in 9.3 gestelde voorwaarden is voldaan.
9.5 Deze garantie is niet van toepassing indien: 
a. er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht; 
b. er sprake is van gebreke die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
c. het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
d. CMDIEREN niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld de klacht te onderzoeken en het gebrek eventueel te herstellen;

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van CMDIEREN met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie. 
10.2 Consument / afnemer vrijwaart CMDIEREN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan CMDIEREN toerekenbaar is.
10.3 CMDIEREN is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.4 Indien CMDIEREN in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de terzake doende factuur.

Artikel 11 Overmacht 

11.1 CMDIEREN en consument / afnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop CMDIEREN geen invloed kan uitoefenen, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. 

Artikel 12 Ontbinding

12.1 CMDIEREN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a: consument / afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b: na het sluiten van de overeenkomst CMDIEREN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument / afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument / afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
12.2 Voorts is CMDIEREN bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 13 Geschillen

13.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
13.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse rechter. 

Artikel 14 Slotbepaling

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.